№5 Абат МПЖ тарийхы

№5 Абат МПЖ тарийхы

№5 Абат МПЖ тарийхы

Қарақалпақстан Республикасы Хожели районы «Абат» мәҳәлле пуқаралар жыйыны ҳаққында
М А Ғ Л Ы Ў М А Т
«Абат» мәҳәлле пуқаралар жыйыны Ә.Шамуратов көшеси №14 жай.
Бул аймақ қаланыӊ орайында жайласқан. Мәҳәлле аймағында екинши жәҳән урысынан алдын ҳәм кейин «Ақбас аўыл» деп аталып, алдын Карл Маркс соӊынан Дослық колхоз болып аталған, №2 бригадасы болған.
Карл Маркс, Куйбышев, Ворошилов колхозлары биригип 1970-жыллары Карл Маркс колхозы деп аталған. Соӊынан Дослық колхозы деп аталған. Усы аймақта «Ақбас аўыл» деген аўыл болған. Аўылдыӊ бундай аталыўыныӊ себеби аймақта Ақбас өсимлиги көп өсетуғын болған. Бул аўыл 1960-жыллары Куйбышев колхозы деп аталған. Амин Атаниязов деген колхоз баслық болған. Бул жерде «Ярым канал» деп аталатуғын канал болған. Ол «Молотов канал»ы деп те аталатуғын болған. Бул канал сағасын «Сүўенли» каналынан алатуғын болған. Ярым канал ҳәзир көмилип, орнына жайлар салынып кеткен.
Аймақта алдын үлкен изейкеш болып, ҳәзир көмилип кеткен.
Тас жап деген жап та болған. Жаптыӊ бундай аталыўыныӊ себеби жаптыӊ қазылыўын да бул орыннан көп таслар шыққан.
Сабик аўыл бурын Ворошилов еди.
Қәдимде бул аймақта шебер исбилерменлер, палўанлар, тандыршылар, миллий нағысларды, көрпеше қурақларды тигип шығарған өнерментлер жасаған. Мәселен: мәҳәлле пуқаралар жыйыны аймағында Матжанов Сейтжан ата, қаҳарман ата Дилимбетов Оразымбет, Садық молла мәҳәллениӊ раўажланыўына өзиниӊ үлкен үлеслерин қосқан.
«Абат» мәҳәлле пуқаралар жыйыны аймағы өз тарийхына, тәкирарланбас миллий үрп–әдетлерине ийе.
Бул аймақ қәдимги колхозласыў, репрессия, екинши жәҳән урысы ҳәм урыстан кейинги халық хожалығын қайта тиклеў, кейинги бес жыллықлар, ғәрезсизлик, базар экономикасы жылларында үлкен бирлесиў менен журтымыздыӊ социал-экономикалық жақтан раўажланыў жолында мәденият, тәлим, пән, медицина, дийқан-фермерлик, исбилерменлик, өнерментшилик тараўларында көплеген алдыға илгерлеўге еристи. Өтмиштиӊ аўыр сынақларын бастан кеширди.
«Абат» мәҳәлле пуқаралар жыйыны район орайында жайласқан болып, «Шағалакөл», «Жанқоӊырат», «Муртазабий» мәҳәлле пуқаралар жыйынлары менен шегаралас.
Өткен дәўирде мәҳәлле пуқаралар жыйыны 5-санлы болып аталып, соӊ Өзбекстан Республикасы Ўәзирлер Мәкемесиниӊ 2013-жыл 7-октябрьдеги «Өзин-өзи басқарыў органларын және де раўажландырыў шара-илажлары ҳаққындағы 274-санлы қарарында: Хожели районы ҳәкими қарарына ҳәм пуқаралар жыйыны кеӊеси жыйынларыныӊ шешиминдеги халықтыӊ талапларына тийкарланып, «Абат» мәҳәлле пуқаралар жыйыны атамасы берилди.
Аймақ турғынлары абат ҳәм тыныш-татыў жасаў ушын, жақсы нийет етип журтымыз абат, аспанымыз ашық болсын деп усы атаманы белгилеп берди.
Мәҳәлле Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёев 2017- жыл 3-февральдағы мәҳәлле институтларындағы жумысларын және де раўажландырыў «шара – илажлары» ҳаққындағы пәрманға муўапық пуқаралардыӊ «Өзин-өзи басқарыў органларын және де раўажландырыўға қаратылған комплекс шара–илажлары» дәстүри ислеп шығылып, солар тийкарында өз жумысларын шөлкемлестирип пухараларды социаллық тәрептен қорғап келмекте.
«Абат» мәҳәлле пуқаралар жыйыны 4 комиссия ағзалары менен биргеликте ис жүритпекте. Баслық, хаткер, қәниге, пасбан. Соныӊ нәтийжесинде халықтыӊ тынышлығын қорғаўда, аймақтыӊ бирлигин тәмийнлеўде, ис реже тийкарында мийнет етпекте.
Нураныйлар ҳәм кекселер, жас өспиримлер менен ислесиў комиссиялары бир қатар ислерди орынламақта.
Абат мәкан МПЖ аймағында улыўма 27 көше болып олардыӊ көпшилиги сол мәҳәлледе турақлы жасап, пидайы мийнетлери менен елге танылған, Республикамызға мийнети сиӊген А.Атакулиев ҳәм М.Жумабаев, район атына қойылған Хожели көшеси, Қарақалпақстан Халық жазыўшысы Ә.Шамуратов, Өзбекстанныӊ уллы инсанлары Әбу-Әли Ибн-Сино, Мырза Улығбек, Айбек, Агаҳий, Ғәресизлигимизге бағышланған Мустақиллик көшелери болып есапланады.

№ көшелер
1 Айбек
2 Хожели
3 М.Жумабаев (Менделеев)
4 Агаҳий
5 Тулпар (Тургенов)
6 А. Атакулиев (Чехов)
7 Ә. Шамуратов
8 Улығбек
9 Улығбек тупик
10 Абу али
11 Абу али тупик
12 Тақыятас
13 Айбек 1-жай
14 Айбек 2-жай
15 Айбек 5-жай
16 Айбек 37-жай
17 Айбек 37А-жай
18 Автодорожная 9-жай
19 Автодорожная 11-жай
20 Хожели 1-жай
21 Хожели 2-жай
22 Хожели 3-жай
23 Хожели 4-жай
24 Хожели 5-жай
25 Хожели 6-жай
26 Мустақиллик 6-жай
27 Мустақиллик 8-жай

Мәҳәлледе бүгинги күнде улыўма 803 хожалық болып, 1024ден көбирек шаӊарақта 3505 тен зыят 11 миллет ўәкиллери татыўлықта жасап атыр.
Мәҳәлле пуқаралар жыйыны аймағында 3-санлы улыўма билим бериў мектеби болып онда оқыўшы жасларымыз тәлим-тәрбия алмақта.

№5 Абат МПЖ тарийхы

11-санлы мектепке шекемги тәлим орайы болып, ҳәзирги ўақытта аймақта ата-аналардыӊ перзентлери тәрбияланбақта.

№5 Абат МПЖ тарийхы

14-санлы мектепке шекемги тәлим орайы 140 орынға мөлшерленген болып ҳәзирги ўақытта 130 бала тәрбияланбақта.

№5 Абат МПЖ тарийхы

Сондай-ақ, аймақта улыўма 50 жерде жаӊа орынларда, атап айтқанда:

8 азық-аўқат дүканы, 1 шаштәрезхана, 1 монша, 3 тойхана, 2 автотех, мойка, 6 аўқатланыў орны, 9 аптека, 2 үй-руўзыгершилик буйымларын ислеў цехы, 1 нанбайхана, 3 компьютер ремонтлаў орны, 1 мийманхана, 1 оптика дүканы, 2 тигиў цехы, 1 чехол полик тигиў цехы, 10 ҳәр түрдеги товарлар сатыў дүканлары, Айбек көшесинде жаслар ушын спорт майданшасы жайласқан болып, онда жасларымыз бос ўақытларында футбол, волейбол, баскетбол ҳәм спорттыӊ басқа түрлери менен үзликсиз шуғылланып келмекте.
Мәҳәлледе турақлы жасап атырған, пидайы инсанлардан саналған Ахмедов Сапарбай, Бекбосинов Турғанбай, Досанов Базарбай, Убайдуллаев Қабыл, Ходжаев Сапарбайлар, Төребаев Жақсылық, Реймбаев Өмирбай, Сисенбаева Клара, Садуллаев Юлдашбайлардыӊ атларын айтып мақтанса болады.
Мәҳәллеге баслық болған ақсақаллар: 1994-2001-жыллары Артықбаев Ернияз аға, 2001-2004-жыллары Зиўаров Бисенбай, 2004-2011-жыллары Юсупов Пирназар, 2011-2014-жыллары Бектурғанов Жамбыл, 2015-2019- жыллары Утениязова Каллыхан, 2019-жыл апрель айынан баслап ҳәзиргеше шекем Ауезимбетов Сағидулла МПЖ баслығы болып ислеп келмекте.
Пуқаралардыӊ ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин қоллап-қуўатлаўда жәмийетшилик пенен қадағалаў орнатыў, елимизде әмелге асырылыўына кеӊ көлемли реформаларға пуқаралардыӊ аўырын жеӊил етиў, олардыӊ бүгинги турмысынан разы болып жасаўын тәмийнлеў, келешекке исенимин арттырыўда мәҳәлле пуқаралар жыйыныныӊ орны, үлеси айрықша жоқары болмақта.Информатор: Сейтжанов Жумабай 1939-жыл туўылған. Миллети өзбек.
Изимбетов Узақбай 1942-жыл туўылған. Миллети қарақалпақ, шомақ руўынан.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.