Қазанкеткен Мәкан пуқаралар жыйыны тарийхы ҳаққында мағлыўмат

Қазанкеткен Мәкан пуқаралар жыйыны тарийхы ҳаққында
мағлыўмат

Қазанкеткен Мәкан пуқаралар жыйыны тарийхы ҳаққында мағлыўмат

Қазанкеткен елаты бурынғы Бозатаў районы орайында жайласқан болып, арқа тәрепи Қусханатаў таў дизбеги, қубласы үлкен көллердиӊ бири Даўыткөл менен ҳәм де Порлытаў таў дизбеги менен шегараласқан, ал шығыс тәрепи болса, Әмиўдәрьяға шекем кеӊ жазық жайлаўлар, тоғайзарлықлар менен қапланған.

Қазанкеткен Мәкан пуқаралар жыйыны тарийхы ҳаққында мағлыўмат

Қазанкеткен атамасыныӊ келип шығыў тарийхын айтып өтетуғын болсақ, ерте заманларда отырықшы халық Әмиўдәрья бойын жағалап қоныс басқан. Ол жерде адамлар тийкарынан балықшылық, шарўашылық пенен шуғылланып, қамыстан ший, жекеннен бойра тоқып күн кеширген. Бул халықтыӊ жасаған мәканы Зайыр елаты деп аталған. Ол жерде адамлар қәўим, урыў болып аўызбиршиликли жасап бир қазаннан аўқат жеген. Шама менен 1946-жыллары Әмиўдәрья өз кенарына сыймай суў тасқыны болған. Халықтыӊ жасап атырған жерин суў басып кетип, адамлар көп жәбир шеккен. Тасқын ақыбетинде адамлар шарўа-малларынан, үй руўзыгершилик буйымларынан айырылған, соныӊ ишинде адамлардыӊ пайдаланып отырған орталық үлкен шүлен қазаны суўға ығып кеткен.
Суў тасқыны арқа тәрепи Қусханатаў, Қазақдәрья елатына шекем қубла жағы Даўыткөлди қамтыған, жасап атырған халық ҳәзирги Қараөзек, Шымбай районы тәреплерге көшип кетип қоныс басқан, ўақыттыӊ өтиўи менен арадан көп жыллар өткеннен кейин, халық бул жерлерге қайта қоныс басқан. Халық өткен өтмишти, аўыр жағдайларды еслеп қазанныӊ ығыўына байланыслы бул жерге Қазанкеткен деп ат қойылған, 1956-жылы Шымбай районы қарамағына қараслы болып, Қазанкеткен аўыл совети болып дүзилген. Бунда халық шарўашылық пенен шуғылланған, 1978 - жылы Бозатаў районы тазадан ашылыўына байланыслы Қазанкеткен елаты районыныӊ орайы болып есапланған. 1992-жылы 19-майда Қазанкеткен посёлкалық пуқаралар жыйыны болып дүзилген, бул жыйынға 1992-жылдан 2004-жыл аралығына шекем усы посёлка турғыны Жақсымуратов Манғытбай басшылық еткен, 2004-жылы Бозатаў районыныӊ тарқатылыўына байланыслы Қазанкеткен посёлкалық жыйыны Кегейли районы қурамына қараслы болды. Бул жыйынға 2004 - 2012-жыллар аралығында Ерназаров Абдиўәлий басшылық еткен, 2012-жылдан 2018 - жыл аралығында Уснатдинов Шыразатдин басшылық еткен, 2017-жылы Қазанкеткен посёлкалық пуқаралар жыйыны Мәкан пуқаралар жыйынына айландырылған. 2019 - жылдан баслап бул жыйынға Жуманазаров Жүгинис басшылық етип келмекте. Қазанкеткен Мәкан пуқаралар жыйынында ҳәзирги күнде 748 хожалық, 1110 шаӊарақ, 5319 адам жасайды, соннан 3159 қарақалпақлар, 1966 қазақлар, 43 өзбеклер ҳәм де басқа миллетлерден: башкуртлар, түркмен, қырғыз, кореецлер жасайды.
Қазанкеткен мәкан пуқаралар жыйыны аймағында 3 улыўма орта билим бериў мектеби, еки мектепке шекемги тәлим бериў мәкемеси, бир кәсип-өнер колледжи, бир музыка мектеби,

Қазанкеткен Мәкан пуқаралар жыйыны тарийхы ҳаққында мағлыўмат
Қазанкеткен Мәкан пуқаралар жыйыны тарийхы ҳаққында мағлыўмат

бир спорт мектеби, бир аўыллық емлеўхана, өрт өшириў бөлимшеси, қорғаныў бөлимшеси, суў тармақлары, электр энергиясы тармақлары бөлимлери, тағы да турмыслық хызмет көрсетиў орынлары, азық-аўқат, бир қанша саўда дүканлары халыққа хызмет көрсетип киятыр. Мәкан аймағында Бердақ бабамыз ҳүрметине бағ жаратылып, оныӊ бюсти орнатылған.

Қазанкеткен Мәкан пуқаралар жыйыны тарийхы ҳаққында мағлыўмат

Қазанкеткен Мәкан пуқаралар жыйыны тарийхы ҳаққында мағлыўмат

Екинши жәҳән урыс қатнасыўшылары Халиков Хожабай (қызыл жулдыз ордени кавалери), урыс қатнасыўшылары Бекимбетов Жумабай, Аллашов Хожаназар, Бердимуратов Сапарнияз, Мустапаев Султанлар усы аймақта жасап өткен, Қарақалпақстанға мийнети сиӊген салыкеш Искендер Нурымов, Өзбекстан Республикасы халық муғаллими атағы ийеси Нурманов Меӊлибай, Хожаметов Сейтимбет, Әметов Көшкинбай, Дәўлетов Дәрьябайлар жасап өткен. Қазанкеткен мәкан пуқаралар жыйыны халқы ҳәзирги ўақытта ҳүкимет басшысыныӊ елимизде жүргизилип атырған әдил сыясатларын қоллап-қуўатлаған ҳалда бир-биреўи менен аўызбиршиликте, татыў жасап келмекте.
Қазанкеткен тарийхы ҳаққында мағлыўматларды жыйнаўда кеӊнен жәрдем берген мийнет ветераны, нураный атамыз Жақсымуратов Манғытбай ағамызға өз миннетдаршылығымызды айтып қаламыз.

Информатор: Жақсымуратов Манғытбай Қәллибекович 1946-жылы Қазанкеткен мәкан пухаралар жыйынына жақын жердеги Мәкке аўылда туўылған, руўы баймақлы. 1971-жылдан 1992-жылға шекем Еркиндәрья аўыл пуқаралық жыйынына қараслы №44 мектепте муғаллим соӊынан директор болып ислеген. 1992-жылдан баслап Бозатаў районына қараслы Қазанкеткен посёлкалық жыйыныныӊ баслығы болып ислеген. Ҳәзирги ўақытта Қазанкеткен Нураный қоры жәмийетлик дизимине басшылық етеди.

Таярлаған: Жәдигерова Райхан
Кегейли районы

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.