382 0

"Bachelor bridge"

On the territory of the Khodjeyli region of the Republic of Karakalpakstan there is a village called "Qirqu’yli" ("Forty houses"). Near this village there is a canal "Tasly Jap" ("Rocky Canal"), and the bridge of the channel is called "Boydah Kopir" ("Bridge of Bachelors"). Where did this name come

416 0

«Мостик холостяков»

На территории Ходжейлийского района Республики Каракалпакстан есть кишлак «Қырқүйли» («Сорок домов»). Возле этого кишлака течет канал «Таслы жап» («Каменистый канал»), а мостик канала называется «Бойдақ көпир» («Мостик холостяков»). Откуда произошло такое название?

413 0

«Бўйдоқ кўприк»

Қорақалпоғистон Республикасининг Хўжайли тумани ҳудудида «Қирқуйли» қишлоғи бор. Унда «Тошли яб» деб номланган канал бўлиб, каналнинг қишлоқ яқинидаги кўприги «Бўйдоқ кўприк» деб номланади. Мазкур атама қандай пайдо

401 0

«Бойдақ көпир»

Қарақалпақстан Республикасыныӊ Хожели районы аймағында «Қырқүйли» аўылы жайласқан. Бул жерде «Таслы жап» деп аталған жап болып, жаптыӊ аўыл тусында жайласқан көпири «Бойдақ көпир» деп аталады.

409 0

Топонимиканы үйрениў не ушын керек?

Қарақалпақ топонимикасы елимиздиң тарийхы, сорамының тәбийий шараяты ҳәм усы жерде жасаўшы халықлардың тил өзгешеликлери менен тығыз байланыслы. Топонимлер Қарақалпақстан Республикасының әййемги

412 0

Қалалардың атлары қайдан шыққан?

Топонимикалық атамаларды изертлеў жүдǝ қызық. Бул топонимика дегенниң өзи грек сөзи. Бизиңше «орын» ҳǝм «ат» дегенди билдиреди, географиялық орынларды жǝне олардың келип шығыў тарийхын үйретеди.

421 0

Сөз сырлары

Географиялық атамалардың келип шығыўын, өзгериўин, ҳǝр қыйлы тарийхый дǝўирдеги субстратлық нормаларын изертлейтуғын илимниң тараўы топонимика деп аталады.

Фото сүўретлер