409 0

Топонимиканы үйрениў не ушын керек?

Қарақалпақ топонимикасы елимиздиң тарийхы, сорамының тәбийий шараяты ҳәм усы жерде жасаўшы халықлардың тил өзгешеликлери менен тығыз байланыслы. Топонимлер Қарақалпақстан Республикасының әййемги

413 0

Қалалардың атлары қайдан шыққан?

Топонимикалық атамаларды изертлеў жүдǝ қызық. Бул топонимика дегенниң өзи грек сөзи. Бизиңше «орын» ҳǝм «ат» дегенди билдиреди, географиялық орынларды жǝне олардың келип шығыў тарийхын үйретеди.

422 0

Сөз сырлары

Географиялық атамалардың келип шығыўын, өзгериўин, ҳǝр қыйлы тарийхый дǝўирдеги субстратлық нормаларын изертлейтуғын илимниң тараўы топонимика деп аталады.